"Something's Gotta Give" Rev. Valarie Parson 10-9-22